زنگ تفريح

سلام

يه چند وقت واسه امتحانا نبودم.. چون مطلب جديد حاضر نشده اينو موقت ميزارم تا بعد

يا حق

 

 

خواسته های زنان از مردان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در سن 22 سالگي

1.   خوشاندام و قشنگ باشد

2.   جذاب باشد \n\nداراي‌ موقعيت‌ شغلي‌ باشد \n\nشنونده‌ خوبي‌ باشد \n\nشوخ‌ و بذله‌گو باشد \n\nقامت‌ برازنده‌ داشته‌ باشد \n\n\nخوش‌لباس‌ باشد \n\nقدرشناس‌ باشد \n\nدر ذهنش‌ انديشه‌هاي‌ حيرت‌انگيز و شگفت‌آور وجود داشته‌ باشد \n\n\nعاشق‌ خوبي‌ باشد و اهل‌ خيالپردازي‌ باشد \n",1]
);

//-->

3.   داراي موقعيت شغلي باشد

4.   شنونده خوبي باشد

5.   شوخ و بذله گو باشد

6.   قامت برازنده داشته باشد

7.   خوش لباس باشد

8.   قدرشناس باشد

9.   در ذهنش انديشه هاي حيرت انگيز و شگفت آور وجود داشته باشد

10.  عاشق خوبي باشد و اهل خيال پردازي باشد

\n

 1. \n
 2. \nقيافه‌اش‌ خوب‌ باشد(اولويت‌ با كساني‌ كه‌ دچار كچلي‌ يا كم‌مويي‌ نيستند) \n\n
 3. \nدر ماشين‌ را براي‌ خانم‌ باز كند و صندلي‌ را براي‌ خانم‌ از پشت‌ ميز بيرون‌ بكشد \n\n
 4. \nبه‌ قدر كافي‌ براي‌ خوردن‌ يك‌ شام‌ گران‌ قيمت‌ در خارج‌ از منزل‌ پول‌ داشته‌ باشد \n\n
 5. \nبيش‌ از آنچه‌ حرف‌ مي‌زند، گوش‌ كند \n\n
 6. \nبه‌ لطيفه‌هاي‌ خانم‌ بخندد \n\n
 7. \nبراحتي‌ بتواند ساكهاي‌ سنگين‌ حاوي‌ مواد خوراكي‌ را حمل‌ كند \n\n
 8. ",1]
  );

  //-->

  ليست بازنويسي شده در 32 سالگي

  1.   قيافه اش خوب باشد(اولويت با كساني كه دچار كچلي يا كم مويي نيستند)

  2.   در ماشين را براي خانم باز كند و صندلي را براي خانم از پشت ميز بيرون بكشد

  3.   به قدر كافي براي خوردن يك شام گران قيمت در خارج از منزل پول داشته باشد

  4.   بيش از آنچه حرف ميزند، گوش كند

  5.   به لطيفه هاي خانم بخندد

  6.   براحتي بتواند ساك هاي سنگين حاوي مواد خوراكي را حمل كند

  7.   \n\n

 9. \nدر قبال‌ خوردن‌ يك‌ غذاي‌ خوب‌ خانگي‌ تشكر كند \n\>\n
\nتاريخ‌ تولد و سالروز ازدواج‌ را به‌ خاطر داشته‌ باشد \n\n\nحداقل‌ يك‌ بار در هفته‌ حرفهاي‌ عاشقانه‌ بزند \n

\n

ليست‌ بازنويسي‌ شده‌ در 42 سالگي‌\n

\n

 1. \n
 2. \nخيلي‌ زشت‌ نباشد \n
 3. \nقبل‌ از آمدن‌ من‌، با ماشين‌ به‌ راه‌ نيفتد \n\n
 4. \nيك‌ كار ثابت‌ داشته‌ باشد و بتواند حداقل‌ يك‌ بار در سال‌ خرج‌ شام‌ بيرون‌ از خانه‌ را بپردازد ",1]
  );

  //-->
  حداقل يك كراوات يا دستمال گردن داشته باشد

  8.   در قبال خوردن يك غذاي خوب خانگي تشكر كند

  9.   تاريخ تولد و سالروز ازدواج را به خاطر داشته باشد

  10.  حداقل يك بار در هفته حرف هاي عاشقانه بزند

  ليست بازنويسي شده در 42 سالگي

  1.   خيلي زشت نباشد

  2.   قبل از آمدن من، با ماشين به راه نيفتد

  3.   يك كار ثابت داشته باشد و بتواند حداقل يك بار در سال خرج شام بيرون از خانه را بپردازد

  \n\n
 5. \nوقتي‌ من‌ حرف‌ مي‌زنم‌ بتواند سرش‌ را تكان‌ بدهد \n\n
 6. \nلطيفه‌هاي‌ كهنه‌ و قديمي‌ را به‌ خاطر داشته‌ باشد \n\n
 7. \nبه‌ قدر كافي‌ توانايي‌ داشته‌ باشد تا بتواند در جابه‌جاكردن‌ مبلمان‌ كمك‌ كند \n\n
 8. \nپيراهني‌ بپوشد كه‌ برآمدگي‌ شكمش‌ را بپوشاند \n\n
 9. \nشيشه‌ آبليمويي‌ را كه‌ نوار اطمينان‌ درش‌ باز شده‌، تشخيص‌ بدهد و آن‌ را نخرد \n\n
 10. \nبه‌ خاطر داشته‌ باشد كه‌ درب‌ محافظ‌ توالت‌ فرنگي‌ را قبل‌ از خروج‌ سر جايش‌ بگذارد \n\n
 11. \nآخر هر هفته‌ صورتش‌ را اصلاح‌ كند ",1]
  );

  //-->

  4.   وقتي من حرف ميزنم بتواند سرش را تكان بدهد

  5.   لطيفه هاي كهنه و قديمي را به خاطر داشته باشد

  6.   به قدر كافي توانايي داشته باشد تا بتواند در جابه جاكردن مبلمان كمك كند

  7.   پيراهني بپوشد كه برآمدگي شكمش را بپوشاند

  8.   شيشه آبليمويي را كه نوار اطمينان درش باز شده، تشخيص بدهد و آن را نخرد

  9.   به خاطر داشته باشد كه درب محافظ توالت فرنگي را قبل از خروج سر جايش بگذارد

  10.  آخر هر هفته صورتش را اصلاح كند \n

\n

در 52 سالگي‌...\n

\n

 1. \n
 2. \nموهاي‌ گوش‌ و بيني‌اش‌ را كوتاه‌ كند \n\n
 3. \nدر اماكن‌ عمومي‌ آروغ‌ نزند و خرخر نكند \n\n
 4. \nخيلي‌ زياد پول‌ قرض‌ نگيرد \n\n
 5. \nوقتي‌ من‌ ابراز محبت‌ مي‌كنم‌ به‌ خواب‌ نرود \n\n
 6. \nلطيفه‌هاي‌ تكراري‌ را هفته‌يي‌ چندبار نگويد \n\n
 7. \nظاهرش‌ به‌ قدري‌ مناسب‌ باشد كه‌ گاهي‌ آخر هفته‌ها بشود با او به‌ پيك‌نيك‌ رفت‌ والبته‌ حال‌ و حوصله‌ بيرون‌ رفتن‌ را داشته‌ باشد \n\n
 8. ",1]
  );

  //-->

  در 52 سالگي...

  1.   موهاي گوش و بينی اش را كوتاه كند

  2.   در اماكن عمومي آروغ نزند و خرخر نكند

  3.   خيلي زياد پول قرض نگيرد

  4.   وقتي من ابراز محبت می كنم به خواب نرود

  5.   لطيفه هاي تكراري را هفته يي چندبار نگويد

  6.   ظاهرش به قدري مناسب باشد كه گاهي آخر هفته ها بشود با او به پيكنيك رفت والبته حال و حوصله بيرون رفتن را داشته باشد

  7.  

/ 10 نظر / 8 بازدید
tanha

سلام باز خوبه خودتون اعتراف ميکنيد زنها تا اخر عمر با ۱ مرد هستندامامردها: ۱-توقع دارندزنشون هميشه جوون وقشنگ ياشه! ۲-ترجيحا باباش پولدار باشه! ۳-دسپخت زنه خوب باشه!(غذا هميشه اماده باشه) ۴-مطيع شوهرش باشه!

tanha

۵-زنه مريض نشه!(زن بايد کم خرج باشه!) ۶-........!!! نتيجه اخلاقی اينکه مردها هميشه زنهاشون بين۲۰تا۳۰سالگی مي مونند حتا اگه خودشون ۷۲سالشون بشه! چون قبليها رو يا ول کردن يا دقمرگ!!!

ب . م .م.

حالا ميشه برعكسشم بگین؟ تنهای عزیز قسمتیش رو گفتی...دستت طلا اما شوخی میکنم. نه زن خوب اینجوریه نه مرد خوب... دروغ هم که حناق نداره

نسيم مهرباني

سلام . اينطورها هم كه ميگي نيست . در هر حال زحمت كشيدي دستت درد نكنه . انشالله كه امتحاناتت رو خوب داده باشي و نتيجه خوبي هم بگيري ... موفق و دلشاد باشي

ahmad agha

خوبه/ازمتنت فهميدم که بايد بازه انتخابيمو ببرم بالا تر/هرچی پيرتر کم اشتهاتر تا جاییکه به نفس کشیدنت هم راضیه / تازه اگه خسته شدی می تونی به جای مامان ازش استفاده کنی!!!!!/يا می تونی توانايی هات رو به جای اينکه خرج يه دختر جوون کنی بين چنتا مسن تر تقسيم کنی /بابا اين خودش کلی تنوعه

ali

سلام . احمد آقا ديگه ترک تازی نکن اين بنده خداها هم هيچی نميگن ها!! :ی

*ye asemooni*

سلام ... می بينم که يه روز اينجا سر نزدم ،آقايون دارند منحرف می شن... ببين احمد آقا می خوام يه چيزی بگم که بيشتر خوشت بياد و اون اينه که:خانوم ها تو هر سنی که باشند نه تنها به نفس کشيدن همسرشون بلکه حتی به سايه ای که با حضورش تو خونه، ایجاد می کنه، راضیند و هیچ وقت به کس دیگه ای فکر نمی کنند، مطمئن باش می تونی همیشه توی عشق همسرت بی رقیب باشی!!! اما اگه این طوری نبود ،بدون که مشکل از خودته (کاش این احساس یکم هم تو وجود آقایون بود)!!!! .... در مود چند همسری (این فکر از نظر خانوم ها کاملا منفوره ، شاید به این دلیل که هیچ وقت نمی تونند بیشتر از یه معشوق داشته باشند)، هنوز هم با دلیل مجاز بودنش توی اسلام برای آقایون، مشکل دارم ولی می تونم با صراحت بگم تو عصر ما، این ضرب المثل در موردش صدق میکنه: از اینجا مونده از اونجا رونده.... حالا خود دانی....***آسمونی باشيد***

ahmad agha

خانوم يه آسمونی اين رو بايد پذيرفت که دخترهای حالايی خيلی توقعات بی جا دارند /همه مثل شما آسمونی فکر نمی کنند و به همسر مثل منبع درامد نگاه می کنند نه مثل یه معشوق/ منم با چند زنه بودن مخالف/اينا مزاح بود /منی که دوتا زن می گيرم نبايد توقع داشته باشم زنم فقط به من فکر کنه.... بچه ها بحث های خوبی راه انداختينا

ali

سلام .. مساله چند همسری تو اسلام يکی از اون مطالبيه که خيلی دقيقه. احساسی با مسايل روبرو نشين. اين قضيه رو بايد تو همون دوران ديد. (دوران جنگ و کشت و کشتار مردها٬ بيوه شدن زنان٬ مرگ زودرس مردان٬ ميانگين عمر بيشتر زنان و ...) حالا اگه وقت شد بعداْ در اين باره هم می‌نويسيم ايشالا ... فقط يه چيزه جالب. سر مراسم دفن عموم که رفته بودم بهشت زهرا یه کاتالوگ آمارهای پارسالشون رو دادن :::::: بدون شرح «مرگ زنان ۱۸۰۰۰ ---- مرگ مردان ۲۸۰۰۰» ... یا حق

*ye asemooni*

سلام... علی آقا بايد به عرضتون برسونم که: ۱)اسلام اين رو نگفته که فقط بعضی زمان ها(یا دوران ها) می شه چندتا زن گرفت... اين يه قانون کلّيه...۲)شاید میانگین عمر خانوم ها و تعدادشون زیاد تر از آقایون باشه اما بايد به بعضی از خصوصيات خانوم ها نيز توجه کرد مثلا: خانوم ها راحتتر می تونند بدون همسر زندگی کنندو اينکه نياز خانوم ها به همسر(چه روحی و چه جسمی) بعد از يه سنی حتی می تونه کاملا قطع شه ولی آقايون اينگونه نيستن ...۳)اون آماری که گفتيد غلطه و اصلا حرفتون رو تاييد نمی کنه... نمی تونم با نوشتن بيان کنم ولی اگه خواستيد و فرصتی پیش اومد براتون توضيح می دم..... ***آسمونی باشيد***