دليل بد

سلام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

این یه مطلب با دید کاملاً بازه ... فقط چند تا دلیله...... شاید برای هر کسی چند تاش نزدیک باشه

کلاً ارزش فکر کردن داره............. تفکر ثوابی بالاتر از عبادت داره.......... یا حق
بـرخي اوقات افراد گوناگون به دلايل عجيب و غريبيازدواجميكنند. گاهي نـيز دلايل خوب و موجهي براي انتخاب فردبه خصوصي در سردارند.

آيا شما تحت فشار هسـتـيـد كـههرچه زودتر ازدواج كنيد؟ آيا در اين مرحلهاز رابطه تان بايدازدواج كنيد؟ بهتر است كه خوتان را ارزان نفروشيد.

 بهايندلايل بد براي ازدواج نگاهي بياندازيد:

1-      ازدواج كردن فقط براي پول
فــرض مي كنيم فردي كه شما شيفته وعاشقش شده ايدشـخـص ثـروتـمـندي بـاشـد كـه خـوش بـه سعادتان. البتهعـاقـلانـه هم نيست كه با فردي كه كاملا بي پول اسـت وهـيچ قــصدي همندارد كه در آيـنـده در تامين هزينه هاي زندگي سهمي داشته باشد، ازدواج كرد. مـگرآنكـه حـاضـر باشيد 18 ساعت از روز را با كمال رضايت كار كنيد تا قادر باشـيدمخارج سنگين زندگي را تـامين كنيد. اما ازدواج كردن با فردي تنها به خاطر پول،صـرفـنـظـر از احـسـاس شـمـا نسبت به آن فرد، تقريبا همواره اشتباهمي باشد.

 

2-     ازدواج به خاطر ترك و فرار از خانه والدين
وقـتـي وضـعيت درخانه شوم و اندوه بار باشد، ازدواج يك راه گريز محسوب مي شـود. و تعجبي ندارد كهبسياري از افراد اين راه گريز را انتخاب مي كـنـند. اما معمولا اين مسيري است كه شمارا از چاله در آورده و درون چاه مـي انـدازد. دوام آوردن در خـانه پـدر و مادر يكيدو سال طولانيتر، كمتر رنج آورتر مي باشد تا آنكه با نخستين پيشنـهاد ازدواجي كه ازسوي فردي به شما داده شد ،آن را پذيرفته و تن به ازدواج دهيد زيرا آن وقـت مـمـكـناست آن فرد تا آخر عمر سبب رنجش و آزار شما گردد.

 

3-     والدين شما به آن فرد علاقه دارند
البـتـه جـاي تـعــجب داردكه والـدين شـمــا واقعا همسر آينده شما را دوست بدارند! اما دوست داشتن ايـن فـرداز سـوي آنها دلـيل كافي براي مد نظر قرار دادن ازدواج با آن فرد نمي بـاشد. سالهايآينده زماني كه آنها درگذشتـند و از ميان شما رفتند شما كماكان بايد اسير فردروياهاي آنان باشيد. فردي كه شايد مرد و يا زن روياهاي شما نباشد.

 

4-     عادت به رابطه دراز مدت
هنگامي كـه دو فرد بـراي مـدتـي بــايـكـديگر ارتباط داشته و سـپـس تـصـمـيـم ازدواج با يكديگر را مي گيرند، اشكالينـدارد. امـا چـه وقـت اجـبـار بـدليل عـادت مـحـض خـطرناك ميشـود؟ زمــانيكه دوفرد با يكديگر ازدواج كرده اند و يـا از يكديگر طلاق گرفته اند تصميم بگيرند كهشانس خودشان را مجددا امتحان كنند. مـطمـئـن بـاشـيـد هـرگاه بار نخست كارساز نبودهباشد بار دوم نيز كارساز نخواهد بود.

 

5-     خواهان فرزند بودن
بله. صاحب فرزند شدن قويترين نيروي محركبراي بسياري از افراد براي ازدواج ميباشد-اما آيا شما حاضريد كه فرزندان خود را درشرايط نه چندان ايده آل پرورش دهيد؟ موضوع اينجاست كه زماني كه فرزندان بزرگ ميشوندو از كنار شما مي روند شـما مجددا با آن فرد خواهيد بود. هيچ فردي كامل نيست. امـاحـداقل پـدر و يـا مـادري بـراي فرزندان خود برگزينيد كه بتواند براي آنان يك پدر ويا مادر خوبي بوده و همـچـنـين شـما به وي علاقه داشته و برايش احترام قائل باشيد. درغـير اين صـورت گـزيـنه ديـگري را مدنظر قرار دهيد مانند تك سرپرستي و يا كودكيرا به فرزند خواندگي بپذيريد.

 

6-     براي فرزند خود پدر و يا مادر ميخواهيد
اگر توانستيد فردمناسبي را بيابيد كه به شما تبريك ميـگوييم. اما اگر ترديد داريد دست نـگـاهداريـد. اين براي فرزند شما به مراتب سختتر و ناگوارتر است كـه يـك نـامـادري و يـاناپدري بي رحم داشته باشد تا آنكه يك پدر و يا مادر تك اما دلسوز ومهربان.

 

7-      فشار اجتماعي
تمام دوستان شما ازدواج كرده اند. اما شماهنوز مجرد هستيد...امـا مطمئن باشيدكه يكي دوتاي آنها هم اكنون طلاق گرفته اند. پس خودتان باشيد. هنگــامي كه خاله شمادر مورد آنكه آيا تصميم به ازدواج داري يا خير از شما سوال مي كند به وي اعتنانكنيــد. بهتر است تنها باشيد تا آنكه با شخصي ازدواج كنيد كه سبب بـد بـخـتـيشـمـا گــردد. هيچگاه تنها بخاطر آنكه متاهل هستيد معيارهاي خود را پاييننياوريد.

 

8-   ازدواج برای ارضای نیاز جنسی 

البته در حال حاضر خیلی ها قبل از ازدواج این نیاز را از راه های غیر رسمی بر طرف می کنند ولی اثرات منفی اون برخورد همیشه در زندگی آنها باقی خواهد ماند. افرادی هم دلیل ازدواج برایشان این است... این افراد معمولاً زود ازدواج می کنند. مثلاً پسر 18 یا 19 یا 20 سال.... اینم یه جورشه

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
مسعود

سلام ميلاد منجی جهان و جهانيان مبارک باد.

بسام

بسیار جالب بود من با دلایل 2 و 7 و 8 روبرو بودم دو بار هم خواستگاری رفتم و حالا مجردم خدا را صد هزار مرتبه شکر